Mail Ringpark De Knoop 21 april 2004

Aan de aanwezigen op de info- en discussieavond van 17 maart en alle mensen die ooit van ons informatie kregen of interesse toonden, alvast welkom op Borgerhout showt – donderdag 27 mei in de Roma.

Beste mensen,

Op 17 maart doken zo ongeveer 80 mensen op voor de info- en discussieavond van BorgerhouDt van Mensen over het Ringpark De Knoop.
Het werd een boeiende avond, met veel enthousiasme en veel goede suggesties en bedenkingen. Het document dat we die avond uitdeelden en het verslag vind je in bijlage.

Ondertussen is de rondgang bij politieke en andere betrokkenen ook al een eind opgeschoten.
Eerste doelstelling is om het Ringpark op één of andere manier opgenomen te zien in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, dat op dit moment in de maak is.

De tweede doelstelling is om mee onderwerp te worden van de plannen die getekend worden voor de heraanleg van de Antwerpse ring.

We geven je graag een stand van zaken.

(Uiteraard doen we de uitgebreide en genuanceerde contacten wat oneer aan door ze hier op enkele lijnen samen te vatten. Onze excuses daarvoor.)

Het districtsbestuur van Borgerhout

Zij geven hun volle steun aan het idee van het ringpark.
Als districtscollege zullen zij in hun advies over het ruimtelijk structuurplan het ringpark motiveren en aanbevelen.
Op 9 juni zal erdoor de stad een open discussieavond in Borgerhout worden georganiseerd over het ruimtelijk structuurplan. Het district nodigt uit, en zal in de uitnodiging ook het ringpark mee een plaats geven.

De provinciegouverneur

Gouverneur Paulus was enthousiast over het idee.
Hij vond onze argumentatie steek houdenen had van zijn medewerkers verslag gekregen over hoe in Barcelona een selectieve overkapping van de ringweg daar tot heel goede resultaten had geleid.
Hij verwees in de eerste plaats wel door naar de stad, waar de politieke beslissing moet genomen worden, in het kader van het ruimtelijk strucutuurplan.

Die beslissing moet en wil hij ook volgen.
Als de stad voor het ringpark kiest, wil hij volop mee zoeken naar manieren om het te realiseren.

De schepen van ruimtelijke ordening van Antwerpen

Ludo Van Campenhout vond het idee van selectieve overkapping van de ring (zoals die naar boven komt in Borgerhout maar ook in Berchem) zeker een ‘aangenaam’ idee waar heel wat mogelijkheden in zitten. Bij de planners die momenteel met het ruimtelijk structuurplan bezig zijn, leven twee verschillende visies. De ene gaat meer in de richting van de selectieve overkapping, er vanuit gaande dat de ring de stad te veel in stukken verdeelt en dat bewoners veel te weinig hebben aan die ruimte. De andere benadrukt de kwaliteit van de ring en het groen aan de (bermen van de) ring. Een beter gebruik van hetgeen aanwezig is, kan ook een optie zijn.

Binnenkort staat er een uitgebreide sessie met de planners op het programma.
We hebben een nieuwe afspraak met Van Campenhout. Wellicht kan hij ons op Borgerhout Showt al wat meer vertellen.

De Vlaamse bouwmeester

Van hem kregen we een brief. Hierbij enkele citaten:

“Het is belangrijk dat discussies, concepten, ideeën worden ontwikkeld over de lokale implicatie van een ingreep die op het bovenlokale niveau wordt geïnitieerd. Meer nog, een bovenlokale ingreep kan pas een volwaardige ruimtelijke en sociale betekenis hebben als ze ter plaatse landt en een meerwaarde voor de lokale plek creëert.”

“De bovenlokale ingreep moet een aanleiding zijn om ook lokale knelpunten op te lossen, om katalysator te zijn voor lokale ambities. In het geval van Borgerhout zijn luchtvervuiling en gebrek aan open ruimte van die aard dat een dergelijk grootschalig infrastructuurproject een ruimtelijk antwoord moet kunnen geven op deze knelpunten.”

“Het transformeren van een verzwakte stadsrand met een slecht woningbestand, weinig voorzieningen en imago naar een positieve ruimte benadrukt ook het belang van een vernieuwd denken rond de stedelijke structuur van Antwerpen.”

Over het algemeen dus zeer hoopgevende reacties.

Maar tegelijkertijd staan we nog altijd nergens, en moeten we dus blijven mobiliseren.

Hoe zien onze verdere plannen eruit?

 • Op 27 mei is er Borgerhout Showt in de Roma.
  Er staan heel wat interessante Borgerhoutse items op de affiche.
  Eindigen doen we daar met het ringpark en de politiek reacties daarop.
  Schepen Van Campenhout zal de stand van zaken komen vertellen.
  Het volledige programma sturen we door als het rond is.
 • Er zijn heel wat ideeën over een tentoonstelling over het Ringpark.
  We denken aan een mobiel standje, bruikbaar voor op buurt- en straatfeesten in Borgerhout.
 • We kijken ook uit naar de resultaten van een project van ‘mental mapping’ waarmee studenten van het Henry Van De Velde –instituut bezig zijn. Dat project probeert in kaart te krijgen hoe enkele Borgerhoutenaren staan tegenover het ringpark, en op welke manier een ringpark ten volle op hun bezorgdheden zou kunnen inspelen.

Als je meer informatie wil, of je wil graag je tijd en talenten mee in het Ringpark De Knoop steken,mag je ons altijd via dit e-mail-adres contacteren.

Vriendelijke groeten,

BorgerhouDt van Mensen