Verslag bijeenkomst Borgerhoutse verenigingen en organisaties rond het door BorgerhouDt van Mensen gelanceerde idee van een Ringpark districtshuis Borgerhout, 27 oktober 2004

1. Plenum

Na een korte inleiding door BorgerhouDt van Mensen volgde een korte vragenronde.

- Moeten we het beschikbare geld niet eerder voor lokale straten inzetten?

De financieringsbronnen zijn heel verschillend. Het district is verantwoordelijk voor de heraanleg van lokale straten (gefinancierd door de stad Antwerpen), een overkapping zal betaald worden door Vlaanderen, België en Europa. Het is dus niet deze keuze die moet gemaakt worden. Het is geen of/of-verhaal.

- Zijn er al haalbaarheidsstudies gedaan, ook in verband met de veiligheid voor de ringgebruikers?

Tot nu toe zijn er geen lokale haalbaarheidsstudies gebeurd. Het is wel zo dat buitenlandse voorbeelden (o.a. in Boston) duidelijk maken dat het op een technisch verantwoorde manier kan.

- Gaat dit project niet voorbij aan Oud-Borgerhout? Op welke manier kan dit bijvoorbeeld een antwoord bieden op de problematische toestand van de Turnhoutsebaan als winkelstraat?

De groene ruimte op zo'n overkapping komt wel rechtstreeks de bewoners van Oud-Borgerhout ten goede.  Bovendien verdwijnt de barrière naar het Rivierenhof. Onderzoek in het kader van Spoor Noord heeft uitgewezen dat een investering in groene ruimte zowel bewoners als investeerders aantrekt; zo’n Ringpark kan met andere woorden ook aan de Turnhoutsebaan een impuls geven.

2. Verslagen werkgroepen

2.1 werkgroepje 1

De overkapping moet een gemengde functie krijgen, maar toch met een overwicht aan groene/open ruimte.

Die moet zo ingeplant worden dat het Rivierenhof eigenlijk doorgetrokken wordt tot aan de Singel.

Die groene open ruimte op haar beurt kan nog verschillende functies hebben:

 • picknick ruimte met (gemetselde) barbecues
 • evenementenruimte: een helling creëren om zo als theater te kunnen gebruiken of voor optredens of voor openluchtcinema, … Mogelijkheid om circussen te zetten (maar dan wel ondergronds parkeerruimte voorzien)
 • sport- en speelterreinen voor alle leeftijden (speeltuin, voetbalveld, petanquebaan, …)
 • Indien technisch mogelijk ook water: beekje of vijver of fontein of zwembad
 • Speelbos: waar kunnen Borgerhoutse kinderen anders leren in de bomen klimmen?
 • Stukje puur natuurgebied om aan natuurstudie en exploratie te kunnen doen.
 • Fietspad om de verschillende delen van de stad met elkaar te verbinden

Een deel semi-private groene ruimte:

 • (legale) volkstuintjes
 • buitenruimte voor sportclubs en jeugdverenigingen (in samenwerking met BLOSO?)

Bebouwing:

 • binnenruimte voor sportclubs en jeugdverenigingen
 • moskee
 • bewoning om op een beredeneerde manier de overgang te kunnen maken tussen stad en overkapping
 • controversieel: winkelruimte (voor grote winkels genre IKEA of voor andere) vanuit het idee dat winkels in de stad thuishoren en niet in shoppingcentra buiten de stad.

2.2 werkgroepje 2

Waarom niet de hele Ring overkappen? Het gebrek aan open ruimte in Borgerhout is inderdaad schrijnend, maar een overkapping kan ook een meerwaarde betekenen in andere districten waar de Ring nu doorheen loopt.

Stel je voor: een Craeybeckstunnel die er niet is. Verplaats deze tunnel eens naar delen van de Ring.

We hebben alles in Borgerhout, behalve groen en open ruimte. Een overkapping zou het sluitstuk kunnen zijn om een volwaardig stadsdeel te worden.

De winkeliersvereniging ‘Voorstad’ pleit ervoor om geen verkeersaders af te snijden en dus goed doordacht te werk te gaan bij het verbinden van ‘buiten’ en ‘binnen’. Dit opdat de Turnhoutsebaan gemakkelijk bereikbaar zou blijven.

Ook vanuit commercieel standpunt zou het een goede zaak zijn wanneer de drempel tussen oud- en nieuw-Borgerhout weggewerkt kan worden.

Er wonen 12.000 senioren in de onmiddellijke omgeving, vertelt een lid van de seniorenraad. Voor die doelgroep een aangename en veilige overgang tussen oud-Borgerhout en het Rivierenhof inrichten zou een hele vooruitgang betekenen. Focus op de kinderen en de senioren bij het ontwikkelen van het Ringpark: dan kom je al een heel eind.

Veel aandacht moet besteed worden aan de veiligheid: al te grote lege plekken zijn dus niet aangewezen. En wellicht is een politiekantoor dichterbij dan ook op zijn plaats.

Je moet er ook ’s avonds kunnen fietsen en wandelen. En zullen er geen drugs verhandeld worden?

Verschillende functies dienen verstandig ingeplant, zodat de veiligheid er net verhoogt.

Twee medewerkers van het OCMW merken op dat het dienstencentrum naast het Erasmus-ziekenhuis van locatie zal veranderen. Dit soort activiteiten zou een perfecte plaats kunnen vinden in de context van het nieuwe Ringpark.

Dit mag op zijn beurt weer niet leiden tot een te verspreide bebouwing. Een concentratie in de omgeving van de centrale verbindingswegen (Stenenbrug en Turnhoutsebaan) biedt kansen voor  het verhogen van de veiligheid én voor het dichter bij mekaar brengen van ‘buiten’ en ‘binnen’.

Veiligheid wordt nog op een andere manier gedefinieerd. De plek waar het Ringpark zou komen is een van de meest vervuilde stukken van Vlaanderen. Luchtzuivering is een goede reden om een Ringpark te overwegen. Daarbij dient gestreefd naar de best beschikbare technologie (cfr. nabijheid EcoHuis = een belangrijke partner).

Een Ringpark biedt kansen voor de onmiddellijke omgeving.

Gesuggereerd wordt bv. om den Bretel (het stuk aan de Turnhoutsepoort) te integreren in de Ringparkgedachte, en het zo meteen op te waarderen tot een mooie toegangspoort van en naar Borgerhout.

Verder kan het Ringpark bv. deels ontgonnen worden voor nieuwe woningen, maar even noodzakelijk is dat geïnvesteerd wordt in de bestrijding van bestaande verkrotting in de reeds bestaande straten. Eerst goed gebruiken wat er al is, wordt geopperd.

Plaats dient zeker voorzien voor sportterreinen: voetbal, tennis, basket, …

Aan de kop van het Rivierenhof moet een kwaliteitsvol speelterrein komen, waar ook mensen van buiten de districten Deurne en Borgerhout op afkomen (cfr. Provinciaal Domein in Kessel-Lo).

Wat tot een laatste grote opmerking leidt: het Ringpark kan er mee voor zorgen dat BorgerhouDt van Mensen stilaan verandert in Mensen houden van Borgerhout.